Đăng nhập   |   Site map  

Chi bộ Trung tâm Chế biến Dầu khí Tổ chức buổi Toạ đàm “Ý nghĩa lịch sử trọng đại của 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công”

Thứ năm, 20/08/2015, 10:32 GMT+7

Ngày 19/8, toàn thể dân tộc Việt Nam kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Đây được coi là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt chế độ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn 80 năm nhân dân Việt Nam dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít.

Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Không những vậy, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám của Việt Nam còn cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị.

Nhân dịp này, thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2015 của Chi uỷ Chi bộ và Ban Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí, nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/08/1945-19/08/2015) và Quốc Khánh 2/9 (02/09/1945 – 02/09/2015), Chi uỷ Chi bộ và Ban Lãnh đạo Trung tâm tổ chức buổi toạ đàm với chủ đề “Ý nghĩa lịch sử trọng đại của 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công” với mục đích giúp cho Tập thể Đảng viên, CBCNV trong toàn Trung tâm hiểu rõ hơn về vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc.

Thiếu tướng, nhà báo Trần Ngọc Thổ trình bày về ý nghĩa lịch sử của 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và lịch sử đấu tranh dựng nước và giữa nước của dân tộc.

Đến dự với buổi Toạ đàm có sự tham dự của Báo cáo viên cao cấp, Thiếu tướng, Nhà báo Trần Ngọc Thổ, Nguyên Tham mưu trưởng Quân Khu 7, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc dacam/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc dacam/dioxin Thành Phố Hồ Chí Minh.

Buổi Toạ đàm là một buổi sinh hoạt chính trị quan trọng của tập thể Đảng viên, CBCNV trong toàn Trung tâm giúp cho toàn thể Đảng viên, CBCNV trong toàn Trung tâm hiểu rõ hơn về vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám cũng như những cuộc đấu tranh trong suốt chiều dài hơn 4000 năm lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc.


Người viết : Chi uỷ Chi bộ Trung tâm Chế biến Dầu khí