Đăng nhập   |   Site map  

Giới thiệu chung.

Chi nhánh Viện Dầu khí Việt Nam - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí (PVPro) là một đơn vị thuộc Viện Dầu khí Việt Nam, đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí là cơ quan nghiên cứu, thực hiện các dịch vụ tư vấn, phân tích giám định, dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực phân phối, chế biến và kinh doanh dầu khí.

Trụ sở làm việc của Trung tâm thuộc Tòa nhà Viện DKVN tại Khu Công nghệ cao Quận 9, TP.HCM

Lịch sử PVPro
•    Tháng 06/1987 đổi tên “PHÂN VIỆN DẦU KHÍ PHÍA NAM” thành “PHÂN VIỆN LỌC HOÁ DẦU” trực thuộc Tổng cục Dầu khí
•    Tháng 10/1993, theo Quyết định số 1242/TCCB-ĐT “PHÂN VIỆN LỌC HOÁ DẦU” được đổi tên thành “TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CHẾ BIẾN DẦU KHÍ” (gọi tắt là RDCPP) trực thuộc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.
•    Tháng 07 năm 1994, Bộ Khoa học và Công nghệ Môi trường đã cấp giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, số đăng ký 307.
•    Ngày 29 tháng 01 năm 2007 theo Quyết định số 339/QĐ-DKVN của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc thành lập Viện Dầu khí Việt Nam, “TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CHẾ BIẾN DẦU KHÍ” trở thành một bộ phận của Viện Dầu khí Việt Nam.
•    Ngày 16 tháng 05 năm 2007, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, số đăng ký A-632, quy định các lĩnh vực hoạt động nghiên cứu, tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ và đào tạo. Năm 2007 Trung tâm lấy thương hiệu PVPro.
•    Năm 2008 Trung tâm được lựa chọn tham gia chương trình: "Thương Hiệu Quốc Gia"

•    Tháng 8/2016 Trung tâm chuyển trụ sở từ 04, Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, TP. HCM sang địa chỉ mới: Tòa nhà Viện DKVN - Lô E2b-5, đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Tên tổ chức khoa học và công nghệ:
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CHẾ BIẾN DẦU KHÍ
Tên viết bằng tiếng nước ngoài:
PETROVIETNAM RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER FOR PETROLEUM PROCESSING (PVPro).

Trụ sở chính: Tòa nhà Viện DKVN - Lô E2b-5, đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoai: (84-8) 35566886
Fax: (84-8)39307546
Mail: pvpro@vpi.pvn.vn

PVPro Brochure